Lierac Polska

INFORMACJE PRAWNE – WARUNKI OGÓLNE

Niniejsza strona internetowa jest własnością spółki LABORATOIRE NATIVE POLSKA Sp. z o. o. (zwanej dalej Spółką) z siedzibą w Warszawie, ul. Widok 16/3, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000085973, NIP: 5211070721, spółki zależnej LABORATOIRE NATIVE z siedzibą we Francji. 

Prawa własności intelektualnej związane ze stroną internetową

Strona internetowa Spółki jest własnością intelektualną chronioną prawem własności intelektualnej. Strona i wszystkie jej elementy, w szczególności znaki towarowe, projekty, modelki/modele, zdjęcia, teksty, ilustracje, logotypy, elementy animowane lub statyczne, elementy udźwięcznione lub bezdźwięczne, grafika itp. występujące na tej stronie, są wyłączną własnością Laboratoire Native, jej spółek zależnych lub osób trzecich, które upoważniły Spółkę do ich powielania i/lub wykorzystania. Jakiekolwiek prawo do powielania lub rozpowszechniania nie może być przyznane w odniesieniu do jakichkolwiek praw własności intelektualnej wymienionych na stronie. Spółka zastrzega sobie prawo do ścigania wszelkich naruszeń dotyczących jej praw własności intelektualnej.

Jakiekolwiek wykorzystanie, powielanie/prezentowanie w pełnej formie bądź częściowej, adaptacja lub modyfikacja Strony lub jakiegokolwiek z jej elementów, o jakimkolwiek charakterze i przy użyciu jakiegokolwiek środka przekazu, bez upoważnienia Spółki jest wyraźnie zabronione.

Ograniczenie odpowiedzialności

Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wiarygodność, dokładność i aktualizację informacji podanych na swojej stronie, niemniej jednak wszystkie informacje dostępne za pośrednictwem strony są zamieszczane na stronie w aktualnie istniejącej wersji. Za wykorzystanie tych informacji odpowiada wyłącznie użytkownik. 

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadne pośrednie lub bezpośrednie szkody, niezależnie od ich przyczyny, pochodzenia, charakteru lub konsekwencji, spowodowane cudzym dostępem do strony lub brakiem możliwości dostępu do niej. Spółka również nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze strony i/lub poleganie na informacjach pochodzących z niej w sposób bezpośredni lub pośredni. 

Spółka umożliwia użytkownikowi samodzielną ocenę pielęgnacji na podstawie dostarczonych informacji w celu dobrania produktów dostosowanych do jego potrzeb. Informacje uzyskane np. w kwestionariuszu, będące wynikiem wcześniejszej oceny, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady lekarskiej. Za wykorzystanie tych informacji odpowiada wyłącznie użytkownik. 

Spółka umożliwia użytkownikowi publikowanie opinii na temat wszystkich lub części produktów wprowadzanych na rynek przez Spółkę. Spółka zarządzająca zastrzega sobie prawo do zmiany opinii wyłącznie w celu poprawienia błędów typograficznych lub ortograficznych. Opinie te nie są interpretowane jako rezultaty badań klinicznych, a mają na celu wyłącznie przedstawienie osobistej i subiektywnej opinii użytkowników.

Opinie są wiążące w odniesieniu do osoby publikującej wpis. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Spółka zastrzega sobie prawo do niepublikowania opinii o charakterze zniesławiającym, obraźliwym lub sprzecznym z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami.

Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania serwisu oraz informacji zawartych w serwisie w sposób, który stanowiłby szkodę dla Spółki, w zakresie praw osób trzecich lub porządku publicznego, bądź który naruszałby obowiązujące przepisy prawa. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do nieujawniania za pośrednictwem tej strony informacji nielegalnych, sprzecznych z porządkiem publicznym lub zniesławiających.

Spółka zastrzega sobie prawo do wstawiania hiperłącza do niezależnych stron osób trzecich, nad którymi nie sprawuje kontroli. 

Spółka zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za treść tych stron oraz za treści, do których strony te mogą odsyłać. Linki do innych stron w żadnym przypadku nie stanowią wyrazu poparcia lub partnerstwa pomiędzy Spółką a tymi stronami – mają one własne warunki użytkowania i własną politykę prywatności.

Dane osobowe

GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Spółka zastrzega sobie prawo do gromadzenia danych osobowych dotyczących użytkownika w kontekście jego nawigacji na stronie. 

Spółka zobowiązuje się do zbierania wyłącznie danych niezbędnych do celów, dla których są one przetwarzane. 

Realizowane przez Spółkę operacje przetwarzania danych mają na celu w szczególności:

 • umożliwienie nawigacji na stronie internetowej,
 • zapewnienie użytkownikowi wszystkich usług dostępnych za pośrednictwem strony,
 • utworzenie konta użytkownika i zarządzanie nim,
 • przetwarzanie poleceń użytkownika,
 • zarządzanie udziałem użytkownika w akcjach handlowych, konkursach lub programach lojalnościowych oferowanych przez Spółkę,
 • wysyłanie informacji handlowych, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę,
 • dostosowanie funkcjonalności strony do preferencji użytkownika,
 • oferowanie spersonalizowanych przekazów reklamowych,
 • przetwarzanie próśb użytkowników,
 • analizowanie nawyków zakupowych użytkowników,
 • zapewnienie i poprawę prawidłowego funkcjonowania strony,
 • zapewnienie bezpieczeństwa strony, 
 • prowadzenie statystyk i analizowanie liczby odwiedzin na stronie.

ADMINISTRATOR
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony www.lierac.pl jest LABORATOIRE NATIVE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000085973 (dalej jako „Spółka” albo „Administrator”). Spółka jako administrator danych decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób Państwa dane osobowe będą przetwarzane.

 

DANE KONTAKTOWE
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony www.lierac.pl można się kontaktować z Administratorem:

 • w drodze poczty elektronicznej (e-mail): spec.rodo@laboratoire-native.com
 • za pośrednictwem poczty: LABORATOIRE NATIVE POLSKA SP. Z O.O. ul. Nowoursynowska 95, 02-797 Warszawa (z dopiskiem: „Dane osobowe”)

DANE OSOBOWE
Spółka może przetwarzać następujące Państwa dane osobowe (które możecie Państwo podać, gdy zdecydujecie się na kontakt w postaci przesłania do nas wiadomości e-mail na adres podany w zakładce „Kontakt”): imię, nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu, miejsce zamieszkania. 

Spółka może przetwarzać także Państwa dane osobowe szczególnej kategorii np. dane o stanie zdrowia. Może to mieć miejsce wtedy, gdy takie dane podacie Państwo w wiadomości e-mail (gdy np. w ten sposób chcecie nas poinformować o skutku stosowania dystrybuowanych przez nas produktów).

Spółka przetwarza także Państwa dane osobowe takie jak imię, adres e-mail i wiek, gdy za pośrednictwem formularza na stronie: www.lierac.pl zdecydujecie się Państwo na otrzymywanie od nas wiadomości dotyczących naszych produktów i usług (tzw. newsletter). Zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać, jednak przetwarzanie Państwa danych osobowych przed cofnięciem zgody, jest zgodne z prawem (patrz punkt „Cofnięcie zgody”).

 

CELE, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podane w wiadomości e-mail Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu skontaktowania się z Państwem poprzez udzielenia odpowiedzi na pytanie albo komentarz. Podstawę stanowi nasz uzasadniony interes, którą wyraża się w utrzymaniu kontaktu z Państwem poprzez udzielenie odpowiedzi (art. 6(1)(f) RODO (patrz punkt „Uzasadniony interes”). Dane w Państwa wiadomości e-mail przetwarzamy/przechowujemy do momentu złożenie przez Państwa sprzeciwu. Jeżeli w wiadomości e-mail podacie Państwo dane o Państwa zdrowiu (np. o skutku zastosowanego kosmetyku), te dane będziemy przetwarzać w celu udzielenia odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania danych o zdrowiu jest wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6(1)(a) RODO). Dane osobowe dotyczące Państwa zdrowia będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia zgody.

Podane w formularzu dotyczącym subskrypcji newslettera dane osobowe przetwarzamy w celu informowania Państwa o bieżącej ofercie obejmującej nasze produkty i usługi. Podstawą jest zgoda, którą wyrażacie Państwo przed wysłaniem waszych danych w celu otrzymywania newslettera, poprzez zaznaczenie pola wyboru z treścią oświadczenia o wyrażeniu zgody (art. 6(1)(a) RODO). Dane przetwarzamy/przechowujemy póki nie cofniecie Państwo swojej zgody na otrzymywanie newslettera.

 

COFNIĘCIE ZGODY 
Zgodę, którą wyraziliście Państwo na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku newslettera oraz danych o zdrowiu w wiadomości e-mail), można w każdym czasie cofnąć. Cofnięcie zgody może nastąpić:

 • poprzez wysłanie do nas wiadomości na adres e-mail: adm.dane@laboratoire-native.com
 • drogą pocztową na adres: LABORATOIRE NATIVE POLSKA SP. Z O.O. ul. Nowoursynowska 95, 02-797 Warszawa (z dopiskiem: „Dane osobowe”)

Pomimo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przetwarzanie, które miało miejsce przed cofnięciem zgody, pozostaje zgodne z prawem.

 

UZASADNIONY INTERES
W przypadku strony www.lierac.pl nasz uzasadniony interes jest podstawą przetwarzania danych, które podajecie Państwo zadając nam pytanie w wiadomości e-mail. Interes ten polega na utrzymaniu z Państwem kontaktu poprzez udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.

 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Prawo dostępu do danych - w każdym czasie możecie Państwo dowiedzieć się które Państwa dane osobowe Administrator przetwarza oraz otrzymać ich kopię.

Prawo sprostowania danych osobowych - gdy zauważą Państwo, że dane osobowe są nieprawidłowe, albo gdy np. zmianie uległo nazwisko, adres e-mail, bądź inne dane.

Prawo usunięcia danych osobowych - gdy Państwa dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i ciążącego na Administratorze. 

Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych - gdy zauważą Państwo, że dane osobowe są nieprawidłowe możecie Państwo żądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość; gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, żeby zostały usunięte; dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami.

Prawo sprzeciwu – dotyczy przetwarzania dla którego podstawę stanowi uzasadniony interes Spółki. Gdy znajdą się Państwo w szczególnej sytuacji, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego w punkcie powyżej; podkreślenia wymaga jednak to, że Państwa żądanie nie jest bezwzględne, tzn. możemy wykazać, że pomimo okoliczności, na które się Państwo powołujecie nasz prawnie uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH  
Państwa dane osobowe są udostępniane podmiotom, które świadczą nam usługi (np. dostawcy i serwisanci sprzętu komputowego, oprogramowania). 

 

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO 
Jeżeli uważacie Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możecie Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

PODANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może spowodować to, że nie będziemy w stanie udzielić odpowiedzi na zadane pytania w wiadomości e-mail.

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE 
Państwa dane, które przetwarzamy, ani rezultat tego przetwarzania (w postaci zainteresowań, preferencji) nie będą stanowić podstawy dla podejmowania zautomatyzowanej decyzji.

 

NEWSLETTER 
Informacje, które nam Państwo przekazali, mogą umożliwić nam przesyłanie newslettera, jeśli wcześniej wyrazili Państwo na to zgodę. W newsletterach tych zawsze podana jest nasza identyfikacja, jak również charakter newslettera. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać tego rodzaju informacji, mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji, klikając na link do rezygnacji z subskrypcji znajdujący się na dole otrzymywanych newsletterów.

 

PLIKI COOKIES
Spółka zastrzega sobie prawo do umieszczania plików cookie na komputerach użytkowników odwiedzających jej strony internetowe. Spółka rejestruje informacje związane z nawigacją komputerów na stronie internetowej (przeglądane podstrony, data i czas czynności itp.), do których Spółka będzie miała dostęp podczas kolejnych wizyt. Wykorzystanie plików cookies ma zatem na celu poprawę jakości usług Spółki oraz personalizację kolejnych wizyt użytkownika na stronie.

Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec zapisywania plików „cookies” lub zmienić parametry ich akceptacji poprzez konfigurację opcji internetowych przeglądarki. 
Użytkownik może uzyskać więcej informacji na temat polityki cookies Spółki, klikając tutaj: https://www.lierac.pl/cookies.html

 

DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ
Spółka zastrzega sobie prawo, bez wcześniejszego powiadomienia, do wprowadzania zmian, zakończenia działalności strony, zawieszenia lub przerwania dostępu do strony w dowolnym momencie, bez podawania powodu i według własnego uznania, całkowicie bądź częściowo, w tym bez wprowadzania ograniczeń w zakresie treści, funkcjonalności lub godzin dostępności. Dostęp do niektórych części lub funkcji strony jest warunkiem utworzenia konta przez użytkownika. Aby założyć konto, użytkownik zobowiązany jest podać adres e-mail oraz hasło, które pozwolą mu na uzyskanie dostępu do strony. Każdy użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z witryny przy użyciu swoich danych dostępu do strony. 

Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta w dowolnym momencie, kontaktując się ze Spółką, której dane kontaktowe podane są w zakładce „Kontakt”.

 

HOSTING

Za obsługę strony internetowej odpowiada spółka Google z siedzibą pod adresem: 8 Rue de Londres, 75009 Paryż – Francja – +33 (0)1 42 68 53 00

Newsletter #LIERAC

ͣBądź pierwszym͕ który dowie się o naszych ekskluzywnych ofertach͕ nowościach czy specjalnych wydarzeniach͘. Zapisując się do newslettera͕ wyrażasz zgodę͕ aby Twój adres email był wykorzystywany w celu przesyłania informacji dotyczących marki Lierac. Aby dowiedzieć się więcej o naszych zasadach gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych͕ prosimy zapoznaj się naszą polityką prywatności dostępną tutaj

Twój adres e-mail :

Informacje ogólne
Dołącz do nas

Copyright © 2022 - Laboratoire Native

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.